Semalt: Google analitikasynda ILoveVitaly salgylanma spamy näme?

Bütindünýä Kerebine girmek üçin arwah spamy we ugrukdyryjy spam täze bir zyýanly programma üpjünçiligi - ILoveVitaly-dan ybarat. Priceg, darodar, blackhatworth we cenoval ýaly, bu ugrukdyryjy spam ýalan sahypa görnüşlerini döretmek strategiýalaryndan durýar. Google Analytics hasabyňyzy köp usullar bilen aldaýar we tötänleýin yzarlaýyş belgileri arkaly size köp traffik almaga synanyşýar. Web sahypaňyzyň internetdäki abraýyny gowşatmagy we dürli şübheli işleri amala aşyrmagy maksat edinýär.

Bing, Yahoo ýa-da Google-dan gözleseňiz, spam we galp baglanyşyklary bolan web sahypalarynyň ýüzlerçe müňlerçe habarlaryny tapyp bilersiňiz we şol sahypalaryň maglumatlary her gün üýtgedilýär. Sitehli saýtlaryň diýen ýaly ugrukdyryjy spamdan gysga wagtda dynmak isleýändikleri üçin kesgitli çözgüt üçin göreşýändiklerini aýtmak ýalňyş bolmaz.

Nik Chaykovskiy, ýokary derejeli müşderi üstünlik Semalt , bu ýerde bu babatda amatly çözgüt berýär.

ILoveVitaly spam bilen tanyşlyk

Aboveokardakylary göz öňünde tutup, ILoveVitaly spamy barada gysgaça maglumat bermekçi. Şübheli we zyýanly baglanyşyklary petiklemegiň ýollary barada eýýäm köp jedeller bar. Internetde dürli jedeller bolup geçdi. Bagtymyza, Google gözleg motorlaryndaky reýtingiňizi bozmazdan, Analitika hasabyňyzdan ugrukdyryjy spamy aýyrmak üçin birnäçe strategiýany hödürledi.

Iberilen spam täze termin däl, sebäbi soňky aýlarda hünärmenler muny köp gezek düşündirdiler. Esasan, web sahypalaryňyzy nyşana almak üçin dürli synanyşyklary öz içine alýan spam görnüşidir. Hakerler, esasan, Google Analytics hasabyňyzy sahypaňyzyň derejesine zeper ýetirmek we gözleg motorynyň netijelerinde öz sahypasynyň derejesini ýokarlandyrmak üçin aldadýarlar.

“ILoveVitaly”, Google Analytics hasabyňyza anyk maglumatlary ibermek üçin sahypaňyzyň yzarlaýyş belgilerini ulanýar. Bu yzarlaýyş belgisi köp wiruslardan we zyýanly programmalardan ybarat bolup, web mazmunyňyzyň hilini peseltmek üçin esasan şol ýerde.

Mundan başga-da, bu spam ulanyjylary aldaýar we dürli şübheli işlerde duzaga düşýär we zyýanly baglanyşyklara basmagyna sebäp bolýar. Köplenç “Amazon Affiliate” baglanyşyklary, “ILoveVitaly” spamynyň duzagyna düşüp bilersiňiz.

Sahypam üçin howplymy?

Iberilýän spamyň ähli web sahypalary we bloglary üçin howplydygyny aýtmak ýalňyş bolmaz. Google Analytics hasabatyňyza ýaramaz täsir galdyrýar we hasabyňyzda ýalan görnüşleri görersiňiz. Google-a habar bermek ýeterlik däl, sebäbi süzgüçler hem döretmeli. Spam baglanyşyklary traffigiňyzyň hiline zyýan ýetirip, köp urgy döredip, bökmek derejäňizi ep-esli ýokarlandyryp biler. Şeýlelik bilen, “ILoveVitaly” web sahypaňyz üçin howply we mümkin boldugyça ir gutulmalydyr diýip bileris.

ILoveVitaly nädip ýok etmeli?

Referollama spamyň hakyky däldigini öňem belläp geçişimiz ýaly, koduny JavaScript ýa-da .htaccess faýllaryndan aýyrmaly. Spamyň ähli görnüşlerini hasaba almazlyk üçin süzgüç döretmeli. 2015-nji ýylda Google ulanyjylara käbir möýleri we botlary Google Analytics maglumatlaryndan aýyrmaga mümkinçilik berýän birnäçe aýratynlygy yglan etdi. “ILoveVitaly” -ny dürli web sahypalary üçin dürli süzgüçler döretmek arkaly hasabyňyzdan aýyrmak mümkin.

Arwah salgylanmalaryna garşy göreş

Google Analytics hasabatynda spam we ugrukdyryjy baglanyşyklara üns berseňiz, sahypaňyza gönükdirilen traffigiň galpdygy sebäpli aladalanmaly. Arwahlara yzygiderli garşy göreşmek zerurdyr. Munuň üçin analitiki maglumatlaryňyzy proýektirlemek üçin Google-yň täzelenen syýasatlaryny we maslahatlaryny barlamaly.

send email